guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 739 ราย พบการติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่

739-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 739 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 52 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 687 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 18,098 ราย รักษาหายสะสม 12,712 ราย กำลังรักษา 5,349 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 37 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ พบการติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่ " ให้ปฏิบัติเสมือนว่าคนรอบตัวอาจติดเชื้อ พื้นผิวสัมผัส อากาศรอบตัวอาจมีเชื้อฯปะปนอยู่ โดยเฉพาะห้องปรับอากาศหรือห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง!!!! "

จึงขอแจ้งเตือนประชาชน!!! ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 เมื่อครบกำหนด
- ออกจากบ้านเว้นแต่จำเป็นเท่านั้น
- ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรั้ง ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 
- เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก
- สวมหน้ากากอนามัย และทับด้วยหน้ากากผ้า
- ล้างมือบ่อยๆ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
- แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
- เลือกทานอาหารที่ร้านหรือปรุงสุกใหม่
- หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK 

739-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นกลุ่มเพื่อน/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 234 คน อยู่ระหว่างกักตัว 234 คน

คลัสเตอร์งานบุญเดือนสี่ ต.คำเขื่อนแก้ว ม.5 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี ตรวจพบเชื้อไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่มในกลุ่มคนร่วมงานบุญประเพณี กินข้าวและดื่มสุราในงานบุญ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 48 ราย เป็นนักเรียน/ ครอบครัว และญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 72 คน อยู่ระหว่างกักตัว 37 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นครูฝึกสอนในโรงเรียน ตรวจพบเชื้อโควิด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัส นร./ ครู/ ครอบครัว ตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 คน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 คน รวมผู้ป่วย 35 คน เป็น นักเรียนในโรงเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 102 คน อยู่ระหว่างกักตัว 102 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 192 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 370 คน อยู่ระหว่างกักตัว 370 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 171 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 220 คน อยู่ระหว่างกักตัว 61 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 163 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 198 คน กักตัว 67 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 71 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 75 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 278 คน อยู่ระหว่างกักตัว 278 คน

739-โควิดอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511