guideubon

 

จังหวัดอุบล เดินหน้าวาระแห่งชาติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

ค้ามนุษย์-อุบล-01.jpg

 จังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าวาระแห่งชาติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ย้ำไม่ให้ข้าราชการในพื้นที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์และจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามเพื่อลดระดับปัญหาการการค้ามนุษย์ของประเทศ

วันที่ 7 เมษายน 2558 นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจากที่รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ด้านการป้องกัน การดำเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ รวมทั้งกลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนและการพัฒนาบริหารข้อมูลข่าวสาร โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นแนวทางดำเนินการด้านการป้องกันการค้ามนุษย์เป็นหลัก ได้แก่การเพิ่มความเข้มในการตรวจตราตลอดพื้นที่ตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งจุดตรวจสกัดในเส้นทางสายหลัก เส้นทางสายรอง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเบาะแส และมีการจัดตั้งทีมบูรณาการหน่วยงานและการใช้มาตรการเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ เช่น การตรวจสอบคัดกรองโดยเฉพาะเด็กและสตรีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับให้หน่วยงานตำรวจภูธรและตรวจคนเข้าเมืองได้กวดขันและดำเนินการตรวจสอบในกลุ่มคดีการค้าประเวณีว่าเชื่อมโยงไปสู่การค้ามนุษย์หรือไม่ รวมทั้งในกลุ่มชาวต่างด้าวที่ขออนุญาตเข้าประเทศเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้แจ้งว่าจะมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามจับกุม ส่วนสถิติการดำเนินการกับกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ข้อมูลเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปี 2556 ปรากฏว่ามีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายลดลงเกินครึ่งหนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลไทยได้มีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว จึงมีความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของการค้ามนุษย์ จึงได้เน้นย้ำเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดทางวินัยและทางกฎหมาย