guideubon

 

อุบลฯ ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.ม่วงสามสิบ และ อ.วารินชำราบ

ประกาศเขตพื้นที่-อุทกภัย-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 62/2566, 63/2566, 64/2566 และ 65/2566 ในพื้นที่ อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอวารินชำราบ ได้แก่

อำภอม่วงสามสิบ
1. หมู่ที่ 2,8,10 ตำบลไผ่ใหญ่
2. หมู่ที่ 1-5,7-12 ตำบลเหล่าบก
3. หมู่ที่ 2,5,7,10 ตำบลยางโยภาพ
4. หมู่ที่ 5,8 ตำบลเตย
5. หมู่ที่ 1,5-8,10,11 ตำบลดุมใหญ่
6. หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองข้างใหญ่

อำภอม่วงสามสิบ (เพิ่มเติม)
1. หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ใหญ่
2. หมู่ที่ 3 ตำบลยางโยภาพ

อำเภอวารินชำราบ
1. หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ
2. หมู่ที่ 13,16 ตำบลบุ่งหวาย
3. หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล

อำเภอวารินชำราบ (เพิ่มเติม)
1. หมู่ที่ 5 ตำบลแสนสุข

โดยให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ประกาศเขตพื้นที่-อุทกภัย-02.jpg

ประกาศเขตพื้นที่-อุทกภัย-03.jpg

ประกาศเขตพื้นที่-อุทกภัย-04.jpg

ประกาศเขตพื้นที่-อุทกภัย-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511