guideubon

 

วัดมหาวนาราม ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร่าชธานี ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เปิดงานบุญประเพณีวัดมหาวนามราม ประจำปี 2558

วันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมีนายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถวายเครื่องสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทาน จากนั้นนำพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าถวายเป็นทุนสมทบสร้างวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และได้ประกอบพิธีเปิดงานบุญประเพณีสรงน้ำ ปิดทอง พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นระเบียบ ปฏิบัติสืบต่อไป และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ปิดทอง สรงน้ำ พร้อมถวายเครื่องสักการะอย่างทั่วถึงกัน

สำหรับพระเจ้าใหญ่อินแปลง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ โดยในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์จะมีประชาชนมากราบไหว้ สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511