guideubon

 

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ตราสัญลักษณ์-ในหลวงครองราชย์-ครบ70ปี.jpg

สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 แบบที่ 2 ที่ใช้สำหรับงานดังกล่าว

โดยรูปแบบอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขอบริมอักษรสีทอบนพื้นสีขาบเข้ม (น้ำเงินแก่) เป็นสีประจำสถาบันพระกษัตริย์ ภายในกรอบลายทอง ปนนากมีลายเนื่องสีทองมากกว่า 70 ดวง เป็นการถวายพระพรให้ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าที่ 70 ให้สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.และกรอบลายทองปนนากนี้ สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบอุณาโลมสีทอง แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามอยู่เบื้องขวา มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสง และธารพระกรนั้นเบื้องล่างรวมเรียกกว่า เครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ

ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีหงขาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียนอักษรสีทองความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ปลายแพรแถบด้านซ้ายระบุ พ.ศ. 2489 อันเป็นปีที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ปลายแพรแถบด้านขวาระบุ พ.ศ. 2559 แสดงกาลเวลาที่ล่วงมา 70 ปี ตราบจนปัจจุบัน