guideubon

 

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏอุบลฯ ออกคาราวานเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 7

เติมฝันปันรัก-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 13 มีนาคม 2558 งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 7 โดยมี นางสาวพรรณี ชารีแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วย คุณสงัด สิมมณี ผู้แทนจากคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี และ คุณชูศักดิ์ – คุณนิภา กาบยุบล ร่วมคาราวานเติมฝันปันรัก ที่โรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาผาย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

โดยอุปกรณ์ที่นำไปในคาราวานเติมฝันปันรักครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเสริมทักษะ ตู้น้ำดื่ม ตู้ยา ตู้หนังสือ โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร และเสื้อผ้า ไปมอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาผาย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งทั้งสามโรงเรียนมีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 50 คน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างจิตอาสา สำนึกรักบ้านเกิด และขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนต่อไป

เติมฝันปันรัก-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ในโอกาสนี้ ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสาธารณูปโภคดังรายนามต่อไปนี้

รายนามผู้ร่วมบริจาคโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 7

โรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาผาย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 ลำดับ ชื่อ – สกุล รายการบริจาค หมายเหตุ
1 งานประชาสัมพันธ์ และงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี -เงิน 35,000 บาท จัดซื้อ
-ตู้ยา 3 ชุด
- หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ 3 ชุด
- ชุดเครื่องเขียน และกระเป๋านักเรียน 5 ชุด
2 คุณสมชาติ-คุณสุจิตรา เบญจถาวรอนันท์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด -
3 คุณชูศักดิ์-คุณนิภา กาบยุบล - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด -
4 เด็กชายปฏิภาณ วงศ์วัฒนะ (น้องแอนดี้) - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด -
5 คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี - ผ้าห่ม 50 ผืน
- ออมสินก๊อตจิ+ออมสินถังแก๊ส 50 ชุด
-
6 ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ -เงิน 1,000 บาท จัดซื้อ
- ตู้น้ำดื่ม 3 ชุด
7 ผศ.พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ -เงิน 1,000 บาท
8 คุณหทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ -เงิน 1,000 บาท
9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม -เงิน 860 บาท
10 คุณเจษฎา บุญลำไพร -เงิน 1,000 บาท
11 ผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญสมทบกล่องบริจาค -เงิน 4,110 บาท
12 คุณครูปุณยนุช ภูธาคุณานนต์ (ร.ร.บ้านคำข่า อ.สว่างวีระวงศ์)และคณะ -เงิน 44,500 บาท
- เครื่องเขียน
- ขนม
- เสื้อผ้า
จัดซื้อ
- ตู้หนังสือ 6 ชุด
- โต๊ะ 17 ตัว
- เก้าอี้ 49 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
- เครื่องปริ้นเตอร์ 3 ชุด
- เครื่องเล่นดีวีดี 3 ชุด
- หนังสือสารานุกรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 ชุด
- วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้           3 ชุด
13 คุณรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ -เงิน 1,000 บาท จัดซื้อ- อุปกรณ์กีฬา
14 ผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญสมทบกล่องบริจาค -เงิน 741 บาท
15 คุณมาลัย สุวรรณผา - เสื้อผ้า -
16 คุณปนัดดา นนทะการ - เสื้อผ้า -
17 คุณยุวดี-คุณเทพฤทธิ์ ปุรณะดี - อุปกรณ์กีฬา -
18 คุณนันทิชา วิปุละ - ดินสอกด 9 แพ็ค -
19 ศูนย์หนังสือ - หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน -
20 คุณสุมาลี เหลื่อมใส - หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน -
21 คุณธวิช หมดหลง - หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน -

 เติมฝันปันรัก-ราชภัฏอุบล-02.jpg

เติมฝันปันรัก-ราชภัฏอุบล-03.jpg

 เติมฝันปันรัก-ราชภัฏอุบล-04.jpg