guideubon

 

อบต.โดมประดิษฐ์ จัดพิธีบวงสรวงนารายณ์บรรทมสินธุ์ อ.น้ำยืน จ.อุบล

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์-อุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีบวงสรวงภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ประจำปี 2558 โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า ภาพสลักดังกล่าวได้ทำไว้เพื่อให้เกิด สิริมงคลกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในตามลำโดมใหญ่ ซึ่งเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอน้ำยืน เป็นสายน้ำของพระนารายณ์ทำให้ประชาชนได้มีแต่ความอุดมสมบรูณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์-อุบล-02.jpg

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์ดังกล่าว ค้นพบโดยชาวบ้านในปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ในเวิ้งน้ำของลำโดมใหญ่ และจมอยู่ใต้น้ำ บนเทือกเขาพนมดงรัก ด้านทิศใต้ของบ้านแข้ด่อน ภาพสลักมีความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร รูปสลักนี้จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด จะแลเห็นได้เฉพาะในหน้าแล้งน้ำลด โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า ภาพสลักดังกล่าวได้ทำไว้เพื่อให้เกิด สิริมงคลกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในตามลำโดมใหญ่ซึ่งเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอน้ำยืนเป็นสายน้ำของพระนารายณ์ทำให้ประชาชนได้มีแต่ความอุดมสมบรูณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์-อุบล-03.jpg

ภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นศิลปะยุคขอมโบราณ อายุมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งแกะสลักบนแผ่นหินทรายขนาดใหญ่  เป็นลักษณะฝีมือพื้นบ้าน สลักเป็นรูปนอนตะแคงขวา โดยเจตนาผู้แกะสลักต้องการให้พระนารายณ์นอนเหนือพยานาค สังเกตจากเหนือเศียรพระนารายณ์จะมีเศียรพยานาค 3 เศียร และที่ปลายเท้าพระนารายณ์จะมีโครงร่างหางพยานาค ส่วนที่เป็นตัวพยานาคยังแกะสลักไม่แล้วเสร็จ ช่างผู้แกะสลักความวางแผนการแกะสลักพยานาคเป็นลำดับ จากส่วนเศียรแสดงลักษณะการบีบนวดขาพระนารายณ์ บริเวณพระนาภีพระนารายณ์สลักเป็นสายยกขึ้น ส่วนบนเป็นรูปวงรีโดยเจตนาแล้วยังสลักเป็นรูปดอกบัว เหนือดอกบัวจะเป็นรูปพระพรหม ตามคติความเชื่อว่าพระนารายณ์บรรทมอยู่นั้น พระพรหมจะเกิดจากพระนาภีของพระนารายณ์เพื่อทำการสร้างโลกขึ้นมา หลังจากที่พระอิศวรได้ทำลายโลกแล้ว

การเดินทาง จากอำเภอน้ำยืน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ถึงบ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ จากนั้นเดินทางด้วยเท้าตามเส้นทางเดินป่าลำโดมใหญ่ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.โดมประดิษฐ์ โทร.085-2034812, 085-6111958

ขอบคุณภาพจากเพจ ที่นี่ น้ำยืน