guideubon

 

ข้อกำหนด ฉ.6 ขายเหล้าเบียร์ได้ แต่ห้ามดื่มที่ร้าน

COVID-19-ขายเหล้าเบียร์-01.jpg

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) เป็นการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

การจำหน่ำยอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้ โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สำมารถทำได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้ แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคา

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 

สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้เปิดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮ้าส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราชการ ต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ

สนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง และตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคม และไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮ้าส์ หรือร้ำนอาหารในบริเวณดังกล่าว ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราชการ 

สวนสาธารณะ ลาน - พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง 

COVID-19-ขายเหล้าเบียร์-02.jpg

COVID-19-ขายเหล้าเบียร์-03.jpg

COVID-19-ขายเหล้าเบียร์-04.jpg