guideubon

 

ผลวิจัย 6 เดือน นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

อาหารปลอดภัยครบวงจร-01.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562” จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรอบ 6 เดือน ณ ชั้น 2 ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการและ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวต้อนรับ ทีมนักวิจัย แนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ

เป้าหมายโครงการ และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” และเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่ หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

อาหารปลอดภัยครบวงจร-02.jpg

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบในการประชุมวันนี้ จะเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรอบ 6 เดือน ของโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย ประกอบด้วย

อาหารปลอดภัยครบวงจร-04.jpg

- ชุดโครงการการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.นรา หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

อาหารปลอดภัยครบวงจร-05.jpg

- การศึกษาศักยภาพการผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสินี อุดมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.นรา หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

อาหารปลอดภัยครบวงจร-06.jpg

- กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

- สถานการณ์ตลาดปลอดภัยและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.วศิน โกมุท อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

อาหารปลอดภัยครบวงจร-07.jpg

- หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาสู่ตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ดร.กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย

- การพัฒนาระบบการจัดวางสินค้าและกระบวนการให้บริการสำหรับตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ดร.กฤตยา อุทโธ อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

- ระบบการจัดการของเสีย และสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิจัย

อาหารปลอดภัยครบวงจร-03.jpg

จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ปรึกษาโครงการ และทีมบริหารจัดการโครงการ ร่วมกันสรุปผลการประชุมประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยนำไปพัฒนาการทำงานให้สมบูรณ์ต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว