guideubon

 

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ แชมป์ระดับประเทศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

วันรพี-นิติศาสตร์-มออุบล-01.jpg

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งแบ่งข้อสอบทั้งหมด 6 สาขาวิชา ข้อสอบอัตนัยและปรนัย คำถามที่ใช้มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ

ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายนวพรรษ จันทป และ นายทักษ์ดนัย ไชยสิทธิ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์มณฑิรา เตียประเสริฐ แก้วตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เข้ารับถ้วยพระราชทาน อย่างภาคภูมิใจ 

วันรพี-นิติศาสตร์-มออุบล-02.jpg

สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา จาก 20 สถาบันทั่วประเทศ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ ทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรพี-นิติศาสตร์-มออุบล-03.jpg

ด้าน อาจารย์มณฑิรา เตียประเสริฐ แก้วตา อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งปี 2562 รุ่นพี่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานมาแล้วเข่นเดียวกัน

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามของนักศึกษา ที่มีวินัยในการอ่าน ทบทวนบทเรียน ขยันทำโจทย์และเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันทุกครั้งเสมอ อีกทั้ง หลักสูตรการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ มีความเข้มข้น ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ ตามปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ ที่ว่า “คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม”

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารุ่นน้อง ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ข่าว