guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ ช่วยผู้เรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูรัชนี พงษ์ศิริ อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางอรสา แถบเกิด หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาประสบภัยภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้น จำนวน 50 คน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โดยทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการบริจาคจาก ครูรัชนี พงษ์ศิริ อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณวิทวัส เม่นประเสริฐ และคุณย่าฉลองรัตน์ เม่นประเสริฐ จำนวน 70,000 บาท

งานแนะแนว และงานครูที่ปรึกษา ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ได้สำรวจข้อมูลและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมบ้านเรือนในระดับสูง เกิดความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองต้องอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงที่ทางการจัดให้ ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนของตนได้ จำนวน 45 คน โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,500 บาท พร้อมถุงยังชีพ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบได้เดินทางมารับมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพในวันนี้ด้วย ท่ามกลางความยินดีของผู้ปกครองที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

สำหรับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเบื้องต้น พบว่ายังมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม อีกจำนวนมาก รวม 162 คน ซึ่งสถานศึกษาจะได้หางบประมาณสนับสนุนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในลำดับต่อไป

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-02.jpg

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-03.jpg