guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดอบรม “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน”

มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์-01.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี” ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม และวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนา วิจัย สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และพัฒนานวัตกรรระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมและมาตรฐานผลผลิต และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (ความคุ้มค่า) ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรียน/พันธุ์ ปัจจัยการผลิต (การเตรียมโรงเรือน การเตรียมวัสดุปลูก การจัดการธาตุอาหาร) โรคมะเขือเทศและแนวทางในการป้องกันกำจัด สารชีวภัณฑ์และสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ และ นางสาวนพมาศ นามแดง เป็นวิทยากรช่วงบรรยายและปฏิบัติการ เทคนิคการนำจุลินทรีย์มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกล้า การเพาะกล้าแบบย้ายกล้าลงถาดและเพาะในถาดเพาะกล้า และการเตรียมปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมักอินทรีย์ มอบ. 60 (5-3-1-1) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ 

การจัดการในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ การจัดการระบบน้ำและการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด การเก็บตัวอย่างวัสดุปลูกและการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเบื้องต้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อการใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตจุลนทรีย์ท้องถิ่น Indigenous Micro Organisms (IMO) การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา น้ำ การทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาและผลไม้ การเตรียมแปลง การจัดการเข่ง/ภาชนะปลูกในโรงเรือน การย้ายปลูก การวางระบบน้ำในโรงเรือน การตัดแต่งเถาและทำหวานมะเขือเทศ

มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มะเขือเทศเชอรี่เป็นผักรับประทานผลที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง เนื่องจากเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้หรือทักษะด้านการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินโครงการ “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพให้กับเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี และเพิ่มมูลค่าการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ทั้งแบบบริโภคผลสดและการแปรรูปจากผลิตผลที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับเกษตรกร ตั้งแต่การทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษา จนกระทั่งการแปรรูป เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 หากเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัชชญา ผิวอ่อน โทรศัพท์ 09-8614-6369 หรือส่งข้อความผ่านทาง facebook : Smart Farm Ubu (Smart fram ubu)


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์-03.jpg

มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์-04.jpg

มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์-05.jpg