guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น

เทศบาลนครอุบล-ผู้เสียภาษีดีเด่น-01.jpg

สำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดทำโครงการ "รับมาเพื่อให้ น้ำใจคนบ้านเฮา" ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้เสียภาษี อันเป็นภาษีที่ท้องถิ่นได้จัดเก็บเพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน กำหนดชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภาษีป้าย ชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และภาษีบำรุงท้องถิ่น ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ในการนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการรับมาเพื่อให้น้ำใจคนบ้านเฮา เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้

- ผู้ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 8 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระไม่ต่ำกว่าปีละ 1,00,000 บาท ภาษีป้าย ชำระไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ภาษีบำรุงท้องถิ่น ชำระไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 บาท ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นภายในกำหนด และต้องชำระติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ถึงปัจจุบัน

- ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 204 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 บาท ภาษีป้าย ชำระไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ภาษีบำรุงท้องถิ่น ชำระไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 บาท ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นภายในกำหนด และต้องชำระติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ถึงปัจจุบัน

เทศบาลนครอุบล-ผู้เสียภาษีดีเด่น-02.jpg

โดยกำหนดมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี