guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ กวาดรางวัลการแข่งขันวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม

ไม้ไอศกรีม-วิศวกรรมโยธา-01.jpg

นศ. ม.อุบลฯ ทีมกันเกรา 2 ได้รางวัลชนะเลิศ เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างชื่ออย่างต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 พร้อมเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมทุนการศึกษากว่า 75,000 บาท ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และยังเป็นการบ่มเพาะ ลักษณะนิสัยในการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีทีมนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 66 ทีมๆ ละ 3 คน

ในส่วนของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ อาจารย์สุพัฒ จารุกมล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นำทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 และ ทีมกันเกรา 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า ทีมจาก ม.อุบลฯ ทำผลงานได้เป็นอย่างดี สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน และรองชนะเลิศอันดับ 1 นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผลงานนักศึกษา ในการเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ และเป็นเกียรติประวัติแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม้ไอศกรีม-วิศวกรรมโยธา-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกันเกรา 2 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทและเกียรติบัตร ผู้ร่วมทีม ประกอบด้วย นายพิษณุ พรหมเอาะ, นายศราวุธ บุญเต็ม, นายสุวิทย์ แสนวงค์ 

ไม้ไอศกรีม-วิศวกรรมโยธา-03.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร ผู้ร่วมทีม ประกอบด้วย นายประทีป จันทร์ประกอบ, นายไตรรัตน์ แสนทวีสุข, นายชานนท์ พุทธพิมพ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม T-Rex จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ทีมกันเกรา 2 ได้เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับเกียรติจาก ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานและมอบรางวัล พร้อมปิดการแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

ไม้ไอศกรีม-วิศวกรรมโยธา-04.jpg