guideubon

 

ครม. อนุมัติ "ชิดชัย วรรณสถิตย์" นั่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำประเทศไทย

ชิดชัย-วรรณสถิตย์-01.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ ตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำ สาธารณรัฐอินเดีย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ซึ่งพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.54 โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย

พลตำรวจเอก ชิดชัย อายุ 68 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารงานยุติธรรมจากมหาวิทยาลัย Louisville มลรัฐเค็นตักกี สหรัฐอเมริกา เป็นอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบัน พลตำรวจเอก ชิดชัย เป็นประธานกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นนายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนายกสมาคมชาวอุบลราชธานี