guideubon

 

รร.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชนะเลิศรตอบปัญหากฎหมาย วันรพี

วาปีปทุม-วันรพี-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ชั้น 2 ห้อง Ballroom ABC โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

นางสาวทิพวัลย์ อภัยพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีครั้งนี้

นางสาวทิพวัลย์ อภัยพันธ์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับความอนุเคราะห์โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากประธานศาลฎีกา และโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากนายกสภาทนายความ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน 179 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น จากการแข่งขันผลปรากฏว่า

วาปีปทุม-วันรพี-02.jpg

โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทุนการศึกษา จำนวน 10,000.- บาท

โรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และทุนการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท

โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากสภาทนายความ และทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท

และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกทีม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้น้อง ๆ ได้มีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมายไทยในอนาคต หรือน้องนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

วาปีปทุม-วันรพี-03.jpg

วาปีปทุม-วันรพี-04.jpg

วาปีปทุม-วันรพี-05.jpg

วาปีปทุม-วันรพี-06.jpg

วาปีปทุม-วันรพี-07.jpg