guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศ

สร้างสุขผู้สูงอายุ-1.jpg

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนองนโยบายรัฐ นำผู้สูงอายุชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมอายุกว่าสองพันปี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ หลักสูตรแรกของประเทศ เป็นการคืนความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่  19 กุมภาพันธ์  -  20 มีนาคม 2558   ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า  โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่เราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ด้วยตระหนักว่า ผู้สูงอายุคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ และปัจจุบันสังคมเรามีผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุต้องปรับตัวอยู่กับสังคมไปอีกยาวนาน เพราะว่าคนอายุยืนมากขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอ มีความรู้ในการดูแลตัวเองและสอนลูกหลานต่อไป เป็นผู้นำของครอบครัวและชุมชน เราจึงเกิดโรงเรียนสร้างสุขขึ้น และยังถือว่าเป็นโรงเรียนสร้างสุขแห่งแรกในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินงานอยู่ที่เทศบาลต่างๆ ซึ่งการที่เราตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทุคนสามารถมาใช้บริการพื้นที่ส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ และโครงการนี้เป็นความร่วมมือทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงวัย    ด้วยความตั้งใจให้โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นในอนาคต 

ด้าน อาจารย์สาวิตรี สิงหาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ กล่าวถึงหลักสูตร ซึ่งมีรูปแบบการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้สูงอายุ มีการจำลองห้องเรียนในรูปแบบห้องเรียน มีหัวหน้าชั้นชาย-หญิง โดยมีคุณยายจันทร์ สายบัว อายุ 85 ปี และ คุณตาศุภโชค ผุยประกอบ อายุ 74 ปี เป็นหัวหน้าห้องในส่วนของหลักสูตร แบ่งเป็น การบรรยายความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วิชาวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุ และวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานฝีมือและอาชีพ เน้นให้ผู้สูงอายุหมุนเวียนมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามความเชี่ยวชาญและความถนัดของผู้สูงอายุแต่ละคน ซึ่งถ้ารวมเฉลี่ยอายุของนักเรียน ระหว่าง 70-80 ปี รุ่นที่แรกจำนวน 30 คน อายุรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ปี

สร้างสุขผู้สูงอายุ-2.jpg

นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นกับวิถีชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเอง ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดั่งวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “ ผู้สูงวัยมีความรู้  มีคุณค่า เป็นคลังแห่งปัญญา  เพิ่มคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”