guideubon

 

ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ปี’63

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม01.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม การเตรียมการจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานและกิจกรรมในงาน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นรินทร-บุญพราหมณ์-04.jpg

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดงานงานเกษตรอีสานใต้ นับเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานส่วนราชการ เอกชนทางการเกษตร เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดให้มีการแสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน

การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น 

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่เข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม02.jpg

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม03.jpg

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม04.jpg

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม05.jpg

เกษตรอีสานใต้-2563-ประชุม06.jpg