guideubon

 

เริ่มแล้ววันนี้ ประเพณีฟังเทศน์สามัคคี ปีที่ 63

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-01.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทีวัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานสืบสานประเพณีฟังเทศน์สามัคคี ปีที่ 63 ของคณะธรรมมัสวนะสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมี พระเทพวราจารย์(ศรีพร ป.ธ.9,Ph.D.)เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-02.jpg

ในห้วงเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ชาวอุบลฯ จะหมุนเวียนไปฟังเทศน์ตามวัดต่างๆ จนครบทุกวัดตามที่กำหนดไว้ เรียกว่า การเทศน์สามัคคี หรือ การเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี ซึ่งมีประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า ให้จัดเทศน์กัณฑ์แรกที่วัดมณีวนาราม และกัณฑ์สรุปที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 วัด

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-05.jpg

สำหรับวันนี้ (31 ก.ค.61) เป็นการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก โดยพระเทพวราจารย์(ศรีพร ป.ธ.9,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ในหัวข้อธรรมคือ "ธรรมอันเป็นที่พึ่ง" มีใจความสรุปได้ว่า ในการตั้งใจมาฟังธรรมของคณะธรรมัสสวนะสามัคคีนั้น มีเหตุผลที่ท่านทั้งหลาย ต้องการคือได้ เห็นห้า 5 หา 2 และ ครอง 3

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-03.jpg

เห็น 5 คือ 1.ได้เห็นผู้ที่มาฟังธรรมร่วมกันเสมือนเป็นญาติพี่น้อง ความเป็นญาติพี่น้อง เป็นสายสัมพันธ์ที่มีความหนักแน่น มั่นคง 2.เห็นความปรองดองสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3.เห็นความมีน้ำใจของผู้คน มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4.เห็นความใฝ่รู้ ผู้ที่มาฟังธรรมเป็นผู้ที่ต้องการรู้จำ รู้จริง จู้แจ้ง ในหัวข้อธรรมและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิต 5.เห็นผู้คนมาทำคุณงามความดี มีไมตรีต่อกัน

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-04.jpg

หา 2 คือ 1.หาความเป็นมงคลให้ชีวิตการมาฟังธรรม ได้สวดมนต์ ได้ทำสมาธิ ก็เป็นมงคลในชีวิต 2.หาตัวหาตนเองให้พบ

ครอง 3 คือ 1.ครองตน หาที่พึ่งให้ตนเอง เพื่อที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร 2.ครองคน เราอยู่ในสังคม ต้องรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเป็นมิตรกับผู้คนในชุมชน 3.ครองบ้านครองเมือง รักษากฎระเบียบของบ้านเมือง ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้บ้านเมืองเป็นการตอบแทน

หลักธรรมนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติก็จะเป็นการพัฒนาจิต สร้างคุณค่าให้ชีวิต ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ

เครดิต Chanakan Philarak

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-06.jpg

สำหรับการเทศน์กัณฑ์ที่ 2 ของประเพณีเทศน์สามัคคี ประจำปี 2561 ตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ วัดมหาวนาราม

กำหนดการเทศน์สามัคคี ปีที่ 63
ประจำปี 2561

เทศน์สามัคคี-ปี2561-อุบล-02.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-07.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-08.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-09.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-10.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-11.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-12.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-13.jpg

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมณีวนาราม-14.jpg