guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่

UBU-พิธีไหว้ครู-01.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท

นายสุประสิทธิ์ ชินวงษ์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อรับขวัญ และเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

UBU-พิธีไหว้ครู-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวให้โอวาทพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ความว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

ด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี ในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สานสัมพันธ์แรกเริ่มต่อกัน ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มอบตัวเป็นลูกเป็นศิษย์ สู่การดูแลอย่างอบอุ่นของคณาจารย์ที่เปรียบประดุจพ่อแม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังในอีก 4 - 6 ปี ข้างหน้า ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

UBU-พิธีไหว้ครู-03.jpg

อธิการบดี ยังได้กล่าวขอบคุณนักศึกษา แทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยว่า พวกเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปีติที่จะได้รับพานดอกไม้จากนักศึกษา เราจะนำความรู้สึกนี้ ไปเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

และในส่วนพิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่จะจัดขึ้นหลังพิธีไหว้ครู ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นมรดกอันล้ำค่า และภูมิปัญญาของชาวอีสาน จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับและเรียกขวัญ สร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และเป็นโอกาสที่นักศึกษาและคณาจารย์จะได้ทำความรู้จักผ่านการผูกข้อต่อแขน สร้างความผูกผัน และส่งความปรารถนาดีผ่านด้ายมงคล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

จากนั้น นักศึกษาทุกคนร่วมกล่าวบทไหว้ครู นำโดย เทคนิคเชียร์ ผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ไหว้ครู ชมรมดนตรีไทยบรรเลง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำกล่าวคำปฏิญาณตน นักศึกษาร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู

สำหรับในปีนี้ มีการประกวดและมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ ผลการประกวด คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตรและการสาธารณสุข ตามลำดับ

UBU-พิธีไหว้ครู-04.jpg

นักศึกษาร่วมร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต่อด้วยช่วงเวลาพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขบวนนางรำแห่เครื่องบายศรี โดย ชมรมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอีสานใต้ เข้าสู่บริเวณพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน จุดเทียนชนวนเพื่อเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ทำหน้าที่หมอพราหมณ์พิธีบายศรีสู่ขวัญ และคุณแม่ทองแปน พันบุปผา ให้เกียรติร่วมพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งภายในงานมีการแสดงชุมนุมโปงลางนิติศาสตร์ออนซอนตลอดการจัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

UBU-พิธีไหว้ครู-05.jpg

UBU-พิธีไหว้ครู-06.jpg

UBU-พิธีไหว้ครู-07.jpg

UBU-พิธีไหว้ครู-08.jpg