guideubon

 

อบจ.อุบลฯ มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ-มอบเงินอุดหนุน-01.jpg

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ ระหว่าง นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรีสถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และพันตำรวจเอกยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อบจ-มอบเงินอุดหนุน-02.jpg

โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

2.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 7,000,000.- (เจ็ดล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท)

อบจ-มอบเงินอุดหนุน-03.jpg

ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณดังดล่าวไปใช้ในกิจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม เยาวชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

จารุณี-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี