guideubon

 

ปลัด มท. ชื่นชม ผวจ.อุบลฯ จัดรายการทุกวัน เข้าถึงชาวบ้าน

ผู้ว่าพงศ์รัตน์-พบชาวอุบล-01.jpg

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งหนังสือลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชมเชยนายพงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จัดรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล" มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการรับรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว แจ้งทุกจังหวัดพิจารณาเป็นแนวทาง

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่ประชาซน เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ และเข้าร่วมใช้สิทธิ์หรือเข้ารับบริการต่าง ๆ ตามมาตรการโครงการต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญ ขยัน ทุ่มเท และอุทิศตน ตามนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล" ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ครั้งละ 30 นาทึ ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อราชการ การสร้างความใกล้ชิดและทัศนคติที่ดีต่อประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการรับรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นแนวคิดและการปฏิบัติที่น่ายกอง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติแบบ Change for Good

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ และพิจารนำแนว่ทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ผู้ว่าพงศ์รัตน์-พบชาวอุบล-02.jpg

สำหรับรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล" เริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นับถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 168 ออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธฺจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแม่ข่าย เผยแพร่ไปยัง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เสียงตามสาย เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และเพจรวมการเฉพาะกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง วิทยุเครือข่ายฯ