guideubon

 

ม.อุบลฯ เสริมทักษะอังกฤษ คณิต ดิจิทัล นศ.ใหม่ปีการศึกษา 61

นักศึกษาใหม่-อังกฤษ-คณิต-ดิจิทัล-01.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9 - 17 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,500 กว่าคน โดยมี นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ

พรนเรศ-มูลเมืองแสน-01.jpg

นายพรนเรศ มูลเมืองแสน หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาในการปรับตัวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ขึ้น โดยมุ่งเน้นในการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในสื่อดิจิทัลต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่สำหรับสืบค้นข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงที่ศึกษา ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นักศึกษาใหม่-อังกฤษ-คณิต-ดิจิทัล-04.jpg

นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ เป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว จากผลการจัดโครงการ 2 ครั้งที่ผ่านมา ผลตอบรับจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดีมาก ซึ่งเป็นไปตามบริบทการจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 มีหลายๆ ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีปลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงต้องปรับตัว ปรับบทบาทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อปรับตัวในบริทบที่เปลี่ยนไป จึงเป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องดำเนินการ

นักศึกษาใหม่-อังกฤษ-คณิต-ดิจิทัล-03.jpg

สืบเนื่องจากการพิจารณาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ในระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลในหลายปีที่ผ่านๆ มาทำให้พบประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหา กล่าวคือ นักศึกษาส่วนหนึ่งและมีจำนวนค่อนข้างมากประสบปัญหาหรือขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษและทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ที่สังคมโลกปัจจุบันให้ความสำคัญและมักจะกล่าวถึง จึงเป็นผลทำให้นักศึกษาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้

นักศึกษาใหม่-อังกฤษ-คณิต-ดิจิทัล-02.jpg

ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดในเชิงคุณลักษณะที่ดีในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงหมายถึงการมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว