guideubon

 

เตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ดอกไม้และผีเสื้อ แห่งความภักดี"

ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี-01.jpg

วันนี้ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดรวมพลังหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ศอ.ศอ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้ผีเสื้อที่สวยงามพร้อมส่งให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 ตัว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดหาผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 26 ลาย เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ผีเสื้อตามต้นแบบ

ในส่วนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อต้นแบบ ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ พร้อมนำตัวแทนครูเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ กศน.อุบลราชธานี เป็นต้นแบบ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้นแบบ จำนวน 160 คน ได้แก่ สมาคมช่างตัดเสื้อ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, หอการค้าจังหวัด, ครูและนักเรียนกศน., กลุ่มอาชีพ OTOP,เยาวชน,นักศึกษา ม.อุบลฯ,นักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ, นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ, สมาคมคนพิการ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พร้อมรวมพลังจัดทำผีเสื้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนผีเสื้อขนาดใหญ่ ขนาด 1 เมตรขึ้นไป จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาช่างเชื่อม เป็นผู้จัดทำโครงร่างผีเสื้อขนาดใหญ่ สำหรับนำมาประดิษฐ์ตกแต่งด้วยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี-03.jpg

กิจกรรมจัดกล่าวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยรัฐบาลกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผีเสื้อที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังจัดทำในครั้งนี้จะได้นำไปจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศภายในงานด้วย

ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ "ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี"