guideubon

 

บ้านห้วยแดง อ.พิบูลฯ จัดถนนสายวัฒนธรรม ลานธรรม ลานไทย

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2565 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูพิบูลธรรมาคม เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม "ห้วยแดงสร้างสังคมคุณธรรม“ ถนนสายวัฒนธรรม ลานธรรม ลานไทย วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรม" โดยจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปสงเคราะห์เกื้อกูลให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-02.jpg

กิจกรรมส่งเสริโภชนาการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนในสังคมได้ช่วยกันโดยอาศัยพลังความรัก ความสามัคคี ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน (พี่น้องประชาชน) วัด (คณะสงฆ์) และราชการ (ส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผนึกกำลังช่วยกันทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนทั่วราชอาณาจักร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น คนที่แย่ให้ดีขึ้น อันส่งผลทำให้เกิดการ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศที่บริสุทธิ์ อาหารการกินที่ปลอดภัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ลูกหลานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว และมีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ท้องถิ่น และประเทศชาติ และประการสำคัญ ต้องมีศีลธรรม มีจิตอาสา เสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือชุมชน/ หมู่บ้าน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ มีเยอะก็ไม่รู้จักแบ่ง และเมื่อผู้คนมีความรัก ความสามัคคี เป็นคนดี ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราดีไปด้วย

พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานกองงานเผยแผ่ธรรมะสู่ดวงใจ พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และคณะสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม ได้มอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรม

นายอำเภอพิบูลมังสาหารและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอได้มอบนมจืดให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแดง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก เพื่อนำไปมอบให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-03.jpg

จากนั้นพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานกองงานเผยแผ่ธรรมะสู่ดวงใจ พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม คณะสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม และคณะสงฆ์วัดศรีมงคล ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงเบื้องหน้าองค์พระประธาน “พระพุทธอุบลมหามุนี” และสังเวยเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรสี) เพื่อความอบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส”

ต่อด้วยพิธียกเสาเอก เสาโทกุฏิกรรมฐาน โดยมีคุณถิรวัฒน์ - คุณแสวง เถียรทิม ครอบครัวเถียรทิม ส.วัฒนาอะไหล่ เป็นเจ้าภาพ และกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยร่วมกันปลูปพืชผักสวนครัวและสมุนไพร เพื่อเป็นคลังยาและอาหาร

หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้ากาสาวพัสตร์ บวชต้นไม้ บวชใจ บวชธรรม ให้สรรพสัตว์ได้อยู่ บวชใจให้ได้ฮู้ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ หัวพรอยเจ้าผู้ใหญ่มา

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-04.jpg

จากนั้น คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน นายอำเภอพิบูลมังสาหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยที่ได้จากการทำบุญตักบาตรไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ดังนี้
1.นายสมรวจ หนูคำ อายุ 58 ปี พิการติดเตียง อยู่กับลูก ไม่มีที่นา ลูกทำงาน ที่อื่น ไม่มีอาชีพ
2. นายสมยศ นาคูณ อายุ 57 ปี พิการ อาชีพเก็บของเก่าขาย
3. นางพวงแก้ว กองสิน อายุ 68 ปี อยู่กับลูกชาย ด้อยโอกาส อาชีพรับจ้างทั่วไป
4.นางสาย นาคูณ อายุ 83 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ลูกส่งเงินให้ อยู่กับลูกสาว
5.นางคำดี นาคูณ อายุ 63 ปี รับจ้างทั่วไป อยู่กับลูก ไม่มีที่ทำกิน มีทักษะด้านการตัดผม มีบัตรสวัสดิการ/สูงอายุ

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-07.jpg

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-06.jpg

ห้วยแดง-พิบูลมังสาหาร-05.jpg