guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 607 ทุน รวม 7,445,000 บาท

UBU-มอบทุนออนไลน์-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) และจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีมอบทุน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา-2019 จึงได้เชิญผู้แทนนักศึกษาทุนมาร่วมพิธีมอบทุน ทุนละ 1 คน ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2

ชุตินันท์--ประสิทธิ์ภูริปรีชา-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้

ในนามคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามระเบียบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยทุนการศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ ทุนผู้ยากจน ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุนบริจาค และทุนประเภทอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งเงินภายในเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินทุนจากภายนอก

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีทุนการศึกษาจากแหล่งเงินภายในเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินภายนอกจากมูลนิธิ ห้างร้าน ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จำนวน 607 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 7,445,000.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายในจากเงินรายได้ จำนวน 475 ทุน เป็นเงินจำนวน 4,642,000.- บาท ได้แก่

UBU-มอบทุนออนไลน์-02.jpg

ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 85 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 850,000.- บาท

ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 212 ทุน ทุนละ 4,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 848,000.- บาท

ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท และ

ทุนผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) จำนวน 177 ทุน (ลดหย่อนค่าเทอมตามหลักสูตร ทุนต่อเนื่อง) เป็นเงินจำนวน 2,934,000.- บาท

UBU-มอบทุนออนไลน์-03.jpg

และแหล่งเงินทุนภายนอก จากมูลนิธิ ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 132 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,803,000.- บาท ได้แก่
- ทุนมูลนิธิคุณแม่ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 84,000.- บาท
- ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 90,000.- บาท
- ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ทุนละ 40,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 320,000.- บาท
- ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 4 ทุน ทุนละ 8,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 32,000.- บาท
- ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน จำนวน 40 ทุน ทุนละ 20,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 800,000.- บาท
- ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 41,500.- บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท
- ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนาการศึกษา และสังคม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 20,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 1,000,000.- บาท
- ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 5 ทุน ทุนละ 45,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 225,000.- บาท
- ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท
- ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท
- ทุนการศึกษานายคมกฤต เล็กสกุล จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,500.- บาท และ
- ทุน สปอว.สำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 8 ทุน (ลดหย่อนค่าเทอมตามหลักสูตร ทุนต่อเนื่อง) เป็นเงินจำนวน 118,000.- บาท

UBU-มอบทุนออนไลน์-04.jpg

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะกรรมการกำหนดในแต่ละประเภททุน มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ สอบสวนทางวินัยนักศึกษา และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ในแต่ละประเภททุนกำหนด โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในการรับทุนตามประกาศที่คณะกรรมการทุนกำหนด โดยจะต้องช่วยงานในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าที่ประกาศกำหนดเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี)

ผู้ที่ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ และเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามภาคการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป กรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 นักศึกษายังคงมีสิทธิรับทุนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และหากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาถัดไป อีกหนึ่งภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป และในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์ I (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

UBU-มอบทุนออนไลน์-05.jpg

UBU-มอบทุนออนไลน์-06.jpg