guideubon

 

รมว.ทส. ลงพื้นที่ “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก"

อุทยานธรณี-ผาชัน-สามพันโบก-01.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานธรณีประเทศไทย

อุทยานธรณี-ผาชัน-สามพันโบก-05.jpg

โดยล่องเรือตามลำน้ำโขง จากจุดลงเรือจามจุรีรากลอยฟ้า (รุกขมรดก) บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสามพันโบก เยี่ยมชมมิกกี้เมาส์ สระมรกต เยี่ยมชมหินเต่า ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินแกรนด์แคนยอน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี” จัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ครอบคลุมแหล่งมรดกธรณีและแหล่งคุณค่าในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร มีขนาดพื้นที่ 1,994 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 1.25 ล้านไร่

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ได้ประกาศรับรองให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น “อุทยานธรณีระดับประเทศ” นับเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ 3 ถัดจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโคราช ทั้งนี้ ภายในห้วงปี พ.ศ. 2566 จะครบรอบการประเมินซ้ำอุทยานธรณีประเทศไทย

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก มีแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งคุณค่าอื่น ๆ จำนวน 50 แหล่ง แบ่งเป็น แหล่งธรณีวิทยา จำนวน 42 แหล่ง และแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรม จำนวน 8 แห่ง รวมถึงปัจจุบันมีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอุทยานธรณี ไม่น้อยกว่า 11 เครือข่าย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวตรานะรี กลุ่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อมคราม กลุ่มทอผ้าปากกะหลวง กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสอง กลุ่มธนาคารปลาบ้านผา เป็นต้น

จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว
สุมาลี สมเสนาะ/ภาพ

อุทยานธรณี-ผาชัน-สามพันโบก-02.jpg

อุทยานธรณี-ผาชัน-สามพันโบก-03.jpg

อุทยานธรณี-ผาชัน-สามพันโบก-04.jpg