guideubon

 

นศ.แพทย์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิจัยเวทีระดับชาติ

นักศึกษาแพทย์-UBU-01.jpg

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินภาวะทุพโภชนาการระหว่างการใช้ Nutrition alert form และ  GILM criteria ในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"  ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในโครงการผลิตเเพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบททั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และกิจกรรมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ของอาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ในแต่ละสถาบันส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ได้จัดงานประกวดผลงานวิจัยเนื่องในวันมหิดล ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยของแพทย์พี่เลี้ยง อาจารย์แพทย์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ส่งงานวิจัยของเข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก ซึ่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโดยนศ.พ.สุธารัตน์ สาธุการ หัวหน้าทีมวิจัย และ นศ.พ.วรพนิต โพธิขำ นศ.พ.กัญญาภัค อมรกุล นศ.พ.ธันยพร ชาตกิตติคุณวงศ์ ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

นักศึกษาแพทย์-UBU-02.jpg

ทั้งนี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัยดังกล่าว จึงผลักดันให้ทีมวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 19 ในรูปแบบ online ซึ่งทีมวิจัยคัดเลือกให้ นศ.พ.สุธารัตน์ สาธุการ เป็นผู้นำเสนอผลงานในที่ประชุมแบบปากเปล่า หรือ oral presentation ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้จัดการประชุมได้สรุปผลการนำเสนองานวิจัยด้าน medical education and clinical research in COVID-19 pandemic

สุธารัตน์-สาธุการ-01.jpg

ผลการตัดสินผลงานวิจัยของ นศ.พ.สุธารัตน์ สาธุการ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีคะแนนเป็น อันดับที่ 1  ผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินภาวะทุพโภชนาการระหว่างการใช้ Nutrition alert form และ  GILM criteria ในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"

นศ.พ.สุธารัตน์ สาธุการ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของงานวิจัยดังกล่าว มาจากการมองเห็นถึงปัญหาของภาวะทุพโภชนาการภายในโรงพยาบาล ซึ่งควรที่จะได้รับการคัดกรองและรักษาไปพร้อมกับโรค/ภาวะที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะดังกล่าว ในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย รวมถึงที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คือ Nutrition alert form (NAF) ซึ่งใช้พารามิเตอร์ในการประเมินถึง 8 หัวข้อใหญ่ และหากไม่ทราบน้ำหนักผู้ป่วยอาจจะต้องทำการเจาะเลือดเพื่อให้ได้มา ซึ่งค่าพารามิเตอร์เสริมคือ ค่า total lymphocyte count

แต่ขณะเดียวกันเมื่อช่วงปี ค.ศ. 2019 องค์กร GILM ได้ประกาศใช้เครื่องมือในการประเมินภาวะทุพโภชนาการตัวใหม่ ที่ใช้พารามิเตอร์เพียงแค่ 2 หัวข้อใหญ่เท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นวิธีที่ใหม่จึงยังไม่มีการใช้แพร่หลายในประเทศไทย

สุธารัตน์-สาธุการ-02.jpg

ทางทีมผู้วิจัยเล็งเห็นถึงข้อดีและความสำคัญของเครื่องมือดังกล่าว จึงมีความคิดที่จะนำเครื่องมือนี้มาใช้ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับเครื่องมือชนิดเดิมที่มีอยู่ โดยเริ่มประเมินใช้กับผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป ที่มีความชุกของผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการสูงสุดในโรงพยาบาลเป็นที่แรก  ผลปรากฏว่า มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงถือเป็นความสำเร็จในการนำเครื่องมือดังกล่าว มาใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ และถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกในประเทศไทยเลยทีเดียว ที่มีการศึกษาถึงแบบประเมินชนิดนี้

จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จึงทำให้ทางคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กล่าวชื่นชม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษาแพทย์ และนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดงานวิจัยขั้นต่อไปอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกก้าวของงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลงานระดับประเทศ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้ป่วยโดยตรง แสดงถึงศักยภาพของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อย่างแท้จริง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

นักศึกษาแพทย์-UBU-03.jpg