guideubon

 

สถานการณ์น้ำท่วมอุบลฯ อพยพ 6 ชุมชน 38 ครัวเรือน

น้ำท่วมอุบล-25สค65-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 111.30 ม.รทก. หรือระดับ 6.30 เมตร ทรงตัวจากเมื่อวาน ต่ำกว่าตลิ่ง 0.70 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 1,890.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 อำเภอ 25 เทศบาล/ตำบล 145 ชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่
- อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
- อำเภอวารินชำราบ
- อำเภอเดชอุดม
- อำเภอนาจะหลวย
- อำเภอน้ำยืน
- อำเภอทุ่งศรีอุดม
- อำเภอน้ำขุ่น และ
- อำเภอนาเยีย 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 เทศบาล 8 ชุมชน/หมู่บ้าน 72 ครัวเรือน 296 คน อพยพจำนวน 6 ชุมชน 38 ครัวเรือน 153 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว 6 จุด ได้แก่
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง)
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1

ด้านการเกษตร ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น และอำเภอนาเยีย จำนวน 24 ตำบล 137 ชุมชน/หมู่บ้าน 5,347 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 23,595.75 ไร่

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ระดมความช่วยเหลือจากส่วนราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล พร้อม จิตอาสา ออกให้การช่วยเหลือประชาชน นำกำลังขนย้ายสิ่งของ โดยตั้งเต็นท์พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 20 เต็นท์ เต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว 41 หลัง ตู้สุขาเคลื่อนที่ 14 ตู้ ถังน้ำอุปโภคบริโภค 11 ถัง น้ำดื่ม 150 แพ็ค เรือพลาสติกท้องแบน 5 ลำ และจุดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจุดคัดกรอง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมทั้งนำทรายบรรจุกระสอบแจกจ่ายประชาชน 4,698 ใบ

น้ำท่วมอุบล-25สค65-02.jpg

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบังมั้ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ