guideubon

 

พบผู้ป่วยโควิดอุบลฯ รายใหม่ เพิ่ม 6 คน ยอดสะสม 310 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม310-01.jpg

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 6 คน ทำให้ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสาม ยอดสะสม 310 คน รักษาหายแล้ว 189 คน กำลังรักษา 119 คน เสียชีวิตสะสม 2 คน สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน แยกเป็นสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มาจากกรุงเทพฯ 2 คน และอีก 4 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี

ด้านการประเมินสถานการณ์พบว่ายังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวเดียวกัน และมีผู้สูงอายุป่วยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจรักษา

ผู้ป่วยรายที่ 305 พนักงานขับรถทัวร์นครชัยแอร์ ติดจากเพื่อนขับรถบริษัทเดียวกัน ถือเป็นรายแรกของ อ.ศรีเมืองใหม่

ผู้ป่วยรายที่ 306-308 จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มเดิม บ้านท่าไห อ.เขื่องใน

ผู้ป่วยรายที่ 309 อ.นาจะหลวย ติดเชื้อจากคนในครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 113) ซึ่งรักษาหายไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้ป่วยรายที่ 310 ติดเชื้อจากเขตบางแค กรุงเทพฯ แล้วมาป่วยที่ อ.เดชอุดม อุบลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากคำแนะนำถึงประชาชนว่า ขอให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร กับผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว ผู้ที่เดินทางมาจาก 51 จังหวัด ให้กักตัว 14 วันทุกคน โดยให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อออกคำสั่ง ครอบครัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร/ประชาชนเน้นอยู่บ้าน และ work form home หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนหนาแน่น/หากออกจากบ้านให้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์/เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ลดการสัมผัสรับเชื้อ และหลีกเสี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม310-02.jpg