guideubon

 

6 นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2558 ระดับจังหวัด

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 คน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.อุบลฯ) ได้จัดวันเยาวชนแห่งชาติ ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ครองราชย์สมบัติขณะทรงพระเยาว์

ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ขึ้น ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานีทุกระดับ ส่งผลงานนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม การแสดงและการประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดแฟชั่นรีไซเคิล ประกวดร้องเพลง ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คน ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ

1.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ได้แก่ นายจักรพงษ์ ภารการ และ นางสาวชุดาภา มากดี

2.สาขาการศึกษาและวิชาการ ได้แก่ นายไชยวุฒิ ไชยานุกูล นางสาวธิดานันท์ ภูธา นางสาวอภิชญา หารสาร นางสาวปวีณา ลาภมาก

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-02.jpg

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้

นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้อง ตลอดจนเยาวชนทุกระดับ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ตอบสนองทางสายวิชาชีพ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเห็นเป็นรูปธรรม เชื่อว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จะเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-จักรพงษ์-ภารการ.jpg

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-ชุดาภา-มากดี.jpg

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-ไชยวุฒิ-ไชยานุ.jpg

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-ธิดานันท์-ภูธา.jpg

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-อภิชญา-หารสาร.jpg

นักศึกษาพยาบาล-เยาวชนดีเด่น-ปวีณา-ลาภมาก.jpg