guideubon

 

ประวัตินายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่

นายประทีป กีรติเรขา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยให้รักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ


ประทีป-กีรติเรขา-01.jpgประวัติ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10

คู่สมรส ศิรดา กีรติเรขา 

ประวัติการศึกษา/การอบรม 

โรงเรียนวัดม่วง 
โรงเรียนสีคิ้ว “ สวัสดิ์ผดุงวิทยา ” 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
นายอำเภอ รุ่นที่ 41
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.23) ฃ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ป.ช. ประถมภรณ์ช้างเผือก (5 ธ.ค.52) 
ร.จ.พ. เหรียญจักรพรรดิมาลา (5 ธ.ค.50) 
ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฎ ( ปี 2555) 

ประทีป-กีรติเรขา-02.jpg

ประวัติการรับราชการ 

ปลัดอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร 
ปลัดอำเภอ (ป้องกัน) อ.เมืองอุบลราชธานี อ.น้ำยืน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
ผู้ช่วยจ่าจังหวัดศรีสะเกษ 
ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา) อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ 
นายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
นายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นิติกร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สท.กลุ่มนครอุบลราชธานี