guideubon

 

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน ปี 58

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-01.jpg

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี นายอรรณพ อุ่นอก ผู้อำนวยการ (พิเศษ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน ปี 2558 โดยมีนายกิตติศักดิ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-03.jpg
นายอรรณพ อุ่นอก ผู้อำนวยการ (พิเศษ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมมีเป้าหมายที่เหมาะสมกับตนเองในการเลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียน รวมถึงการสร้างวินัยในตัวเอง ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ให้รู้จักสามัคคี ได้รู้จักผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-02.jpg
นายกิตติศักดิ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ 

สำหรับโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน ปี 2558 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ รวม 200 คน รูปแบบในการจัดกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย นันทนาการ วิชาการ และการสวดมนต์

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-04.jpg

และในโอกาสนี้ นายอรรณพ อุ่นอก ผู้อำนวยการ (พิเศษ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา เชิดชูคนดี ผู้พัฒนาการศึกษา เพื่อมุ่งสู่อาชีพ ก้าวสู่ AEC อาทิ นางกลิ่นขจร แก้วกัญญา, คุณธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ และนายสมคิด ธนาพรพาณิชย์กุล

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-05.jpg

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-06.jpg

เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511