guideubon

 

อาจารย์ ม.อุบลฯ รับรางวัลพยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น ปี 58

สาวิตรี-สิงหาด-01.jpg

นางสาวสาวิตรี สิงหาด อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ รางวัลพยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ ในช่วงเดือนสิงหาคมศกนี้

สาวิตรี-สิงหาด-02.jpg

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ บุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ในส่วนของ การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกพยาบาลที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่น 17 สาขา และรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จำนวน 14 ราย ซึ่งประกาศผล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการพิจารณาคณะกรรมการ รางวัลพยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม ได้แก่ อาจารย์สาวิตรี สิงหาด อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาวิตรี-สิงหาด-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดี และดีใจที่บุคลากร ในสังกัดคณะ ที่ได้รับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ในปีนี้ ซึ่ง อาจารย์สาวิตรี สิงหาด ถือว่าเป็นผู้มีผลงานที่โดดเด่น ทั้งด้านการเรียนการสอน การบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และผลงานด้านบริการวิชาการและบริการสังคม ที่ตอบสนองชุมชน สังคมผู้สูงอายุ และวิชาชีพ อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุอย่างต่อเนื่อง 4 ปี  การจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่อาเซียน และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

ด้าน อาจารย์สาวิตรี สิงหาด อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวความรู้สึกว่า  รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะทำงานในวิชาชีพอาจารย์พยาบาลด้วยความรักและภูมิใจในวิชาชีพมาตลอด เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข ทำงานด้วยความขยันและตั้งใจจริง  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีความรักและเมตตาให้กับศิษย์อยู่เสมอ

สาวิตรี-สิงหาด-04.jpg

รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ทำให้มีกำลังใจในการทำงานทำสิ่งดีๆทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และวิชาชีพพยาบาลต่อไป  เพราะการได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ ซึ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่เพิ่งเปิดใหม่  จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบูรณการการให้บริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการบริการวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงอยู่ มีการจัดประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้ทันกับเหตุการณ์เสมอ ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาชีพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ