guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ ตั้งศูนย์ดำรงธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม-อุบล-01.jpg

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่ เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มีปัญหาใดๆ หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของจังหวัด ร้องทุกข์ โดนรีดไถ โดนรังแก หนี้นอกระบบ ข้าราชการเอาเปรียบ ร้านค้าเอาเปรียบ คดโกง และอื่นๆ แจ้งศูนย์ดำรงค์ธรรมได้ ขึ้นตรงกับผู้ว่าฯ

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ติดต่อร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท

ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ทางโทรศัพท์/โทรสาร
โทรศัพท์ 045-344578, 045-344658 และ 045-344659 แฟกซ์ 045-344604

Line กลุ่ม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

Facebook แฟนเพจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama