guideubon

 

อ.เดชอุดม จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี-ข้าวจี่ยักษ์

วัดแสงเกษม-ฉลอง100ปี-02.jpg

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดช วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 19 ธันวาคม 2564
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นำข้าวเปลือกที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมร่วมทำบุญมารวมกัน ณ ลานหน้าพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดช จำนวนทั้งสิ้น 100,000 กิโลกรัม (100 ตัน)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- ทุกหมู่บ้านนำข้าวเหนียวสุก จำนวนหมู่บ้านละ 3 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 กิโลกรัม มารวมกันเพื่อจัดทำข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก)
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- พิธีเปิดงานข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
- ประกวดข้าวจี่
- ประกวดธิดาข้าวจี่
- การแสดงจากหมอลำพื้นบ้าน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564
- พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป และทอดถวายข้าวเปลือกที่ได้จากบุญกุ้มข้าวใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 100,000 กิโลกรัม (100 ตัน)

วัดแสงเกษม-ฉลอง100ปี-03.jpg

โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม อัยการจังหวัดเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด

วัดแสงเกษม-ฉลอง100ปี-04.jpg

วัดแสงเกษม-ฉลอง100ปี-05.jpg

วัดแสงเกษม-ฉลอง100ปี-06.jpg