guideubon

 

น้ำมูลยังพุ่ง ล้นตลิ่งแล้ว 57 ซม.

น้ำมูลยังพุ่ง-01.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.57 ม.รทก. หรือระดับ 7.57 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.57 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,642 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ สูงกว่าระดับสูงสุด 0.08 เมตร)

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.87 มรทก. ระบายน้ำ 258.08 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,987.04 ลบ.ม./วินาที สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 94.26 เมตร  

สรุป : ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 5.61 เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำชี เขื่อนธาตน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 89.80 ล้าน ลบ.ม. ( 160.07 %) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 222.07 ล้าน ลบ.ม. ( 159.26%) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 94.26 ม.รทก. ลดลง จากเมื่อวาน -0.04 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.27 เมตร