guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค แก่เกษตรกร อ.ทุ่งศรีอุดม ถวายเป็นพระราชกุศล

ไถ่ชีวิตโคกระบือ-ทุ่งศรีอุดม-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งศรีอุดม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ไถ่ชีวิตโคกระบือ-ทุ่งศรีอุดม-อุบล-02.jpg

โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดหาโคกระบือ ไว้ใช้แรงงานและขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ได้ยืมไปใช้ในการเกษตรและผลิตลูกเพื่อเพิ่มรายได้ และได้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์รับมาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 ต่อมาได้มีเกษตรกรแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือจำนวนมากเกินขีดความสามรถของโครงการ จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมต่อการปศุสัตว์เป็นอันดับแรก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งศรีอุดม ได้รับมอบโคเพศเมีย 50 ตัว จากโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริของกรมปศุสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวนเกษตรกร 50 ราย เป็นเกษตรกรจากตำบลโคกชำแระ ให้ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อ ลูกโค กระบือตัวแรก มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน ให้ส่งลูกโค กระบือคืน ส่วนลูกโค กระบือตัวต่อไปเป็นของเกษตรกร เมื่อสัญญายืมครบ 5 ปี ให้แม่โค กระบือและลูกโค กระบือตัวที่เกิดถัดไป ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

ภาพ/ข่าวโดย สุธน ประกอบพร

ไถ่ชีวิตโคกระบือ-ทุ่งศรีอุดม-อุบล-03.jpg

ไถ่ชีวิตโคกระบือ-ทุ่งศรีอุดม-อุบล-04.jpg