guideubon

 

ยุติสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลฯ น้ำมูลลดต่ำกว่าตลิ่ง

น้ำมูลลดต่ำกว่าตลิ่ง-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 111.98 ม.รทก. หรือระดับ 6.98 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.09 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.02 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,288 ลบ.ม.วินาที่ 

- ระดับสูงสุดครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ลดลงจากระดับสูงสุดครั้งแรก 0.51 เมตร)

- ระดับน้ำสูงสุดครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 112.73 ม.รทก. หรือ 7.73 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ลดลงจากระดับสูงสุดครั้งที่สอง 0.75 เมตร)

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.32 มรทก. ระบายน้ำ 211.63 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณหลผ่าน 2,449.42 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 93.16 เมตร

สรุป : ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 6.16 เมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน สำโรง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำยืน จำนวน 53 ตำบล 337 ชุมชน/หมู่บ้าน

น้ำมูลลดต่ำกว่าตลิ่ง-02.jpg

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี อำนวยการเครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง รวม 7 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนท่าบังมั้ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ และทำการเร่งระบายน้ำโดยการใช้เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 63 เครื่อง จากกรมชลประทาน โดยได้รับการสนับสนุนการขยายเขตฟฟ้าพร้อมยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี

น้ำมูลลดต่ำกว่าตลิ่ง-03.jpg