guideubon

 

นพค.56 จ.อุบลฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นพค-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการคลื่อนที่ 56 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกโกศล  กิจกุลธนันต์  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วย ร่วมกระทำพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ และอุทิศกายใจในการปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน  

นพค-อุบล-02.jpg

โดยนำข้าราชการในหน่วยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยเน้นย้ำให้กำลังของหน่วย ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป