guideubon

 

ผบ.นพค.56 อุบลฯ ติดตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558  ที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก โกศล กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมติดตาม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เครือข่ายของหน่วย) และโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-02.jpg

การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวารีอุดม ตำบลท่าโพธิ์ศรี เป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของหน่วย ซึ่งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยมีฐานการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ อาทิเช่น การเลี้ยงหมูหลุม การทำบ่อแก๊สชีวมวลไว้ใช้เอง การเพาะพันธ์กบ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-03.jpg

จากนั้น ผบ.นพค.56 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ศรี ที่หน่วยได้ให้เข้าไปสนับสนุนและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยหมู่บ้านได้นำหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในหมู่บ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเพาะพันธ์ปลา เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนเอง การทำนาบัวเพื่อจำหน่ายเป็นสร้างรายได้เป็นอย่างมาก การจัดตั้งกลุ่มปุ๋ย และผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมีความสุข และมีชีวิตที่ยั่งยืน เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพไทย