guideubon

 

วิศวฯ ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ใช้หุ่นยนต์บังคับตัดริบบิ้นเปิดงาน

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม-อุบล-01.jpg

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม “เทคโนโลยีเพื่อความสุขของชุมชน” มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีพัฒนาชุมชนให้มีความสุข ปลอดภัย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยประธานได้ใช้หุ่นยนต์บังคับในการตัดริบบิ้นดอกไม้สดเปิดงานอย่างเป็นทางการ สร้างความน่าสนใจต่อผู้ร่วมงานอย่างมาก

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีเพื่อความสุขของชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการเปิดงานดังกล่าว ประธานได้ใช้หุ่นยนต์บังคับในการตัดริบบิ้นดอกไม้สด สร้างความน่าสนใจต่อผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง ณ บริเวณชั้น 1 อาคารEN 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากครู นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีเพื่อความสุขของชุมชน”เพื่อเป็นการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความสุข ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ที่ตอบสนองต่อชุมชน ตลอดจนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ที่เป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ และเป็นการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทำสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่เยาวชนอีกด้วย

ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ/สื่อวีดีทัศน์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และ นิทรรศการงานวิจัย / บริการวิชาการของอาจารย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ / โครงงาน ของนักเรียน และนักศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ แข่งขันการโยนไข่ การออกแบบสะพานจำลอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันช่างคอมตัวจิ๋ว และตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของแต่ละภาควิชา และกิจกรรมบนเวทีตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น