guideubon

 

ม.อุบล จัดทดสอบมัคคุเทศก์น้อย นำชมป่าต้นน้ำร่องก่อเชิงนิเวศน์

ป่าต้นน้ำร่องก่อ-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน และโรงเรียน ร่วมทดสอบความรู้ ความสามารถของมัคคุเทศก์น้อย ในการนำชมพื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อ ภายในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ป่าต้นน้ำร่องก่อ-อุบล-04.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  “โครงการ การทดสอบมัคคุเทศก์น้อย ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ที่นำนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 5 - 6 ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 80 คน  เมื่อช่วงมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ความรู้ด้านพันธุไม้ต่างๆ ในพื้นที่ สรรพคุณ และประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และคัดเลือกเยาวชนกลุ่มนี้ เหลือจำนวน 5 คน โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่มีความพร้อมความสามารถและมีใจรักที่จะเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการทำหน้าที่นำนักท่องเที่ยวชมพื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กล่าวว่าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “โครงการ การทดสอบมัคคุเทศก์น้อย ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการทดสอบความรู้มัคคุเทศก์น้อย ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเรียนเชิญ ตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน และโรงเรียน มาร่วมทดสอบความรู้ ความสามารถในการมัคคุเทศก์ ในครั้งนี้ โดยนำชมพื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พื้นที่ 175 ไร่ แบ่งเป็น สวนพฤกษศาสตร์บนและเป็นป่าอนุรักษ์พรรณไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด มีพรรณไม้อยู่กว่า 100 ชนิด และเกือบทั้งหมดมีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพร ส่วนหนึ่งยังเป็นพันธุ์ไม้โบราณ เช่น มะเมื่อย ซึ่งเป็นพืชให้เมล็ดแต่ไม่มีผลและพบมากเฉพาะในภาคอีสาน  นอกจากพรรณไม้ที่มีอยู่จำนวนมากแล้ว ยังมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มต่างๆ ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานมีถึง 21 ชนิด โดยเฉพาะงูพบมากถึง 12 ชนิดจาก 176 ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีจุดชมต้นไม้และชมนกจำนวน 11 จุด เพื่อใช้ศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองไม่ต้องเดินทางไกลด้วย

ด้าน นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำร่องก่อ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นแบบ สนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวโดยเน้นเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งน้องๆมัคคุเทศก์น้อยก็สามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

นับว่าผลการทดสอบมัคคุเทศก์น้อยในครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจ จากข้อมูลผู้เข้าร่วมทำการทดสอบ และนอกจากนั้นยังได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในด้านของการพัฒนาเยาวชน และพื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ชุมชนต่อไป

ป่าต้นน้ำร่องก่อ-อุบล-02.jpg

ป่าต้นน้ำร่องก่อ-อุบล-03.jpg