guideubon

 

อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี"

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-01.jpg

ด้วยพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้

อีกทั้งพระราชทานพระอนุญาต ให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทานต่อไป กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำเนินการแจ้งทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ และทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานฯ แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-02.jpg

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ระดับประเทศ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการประกวดเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล The Best of The Best ได้ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ฯ จากผ้าลายพระราชทานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ผืน ทั่วทั้งประเทศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-03.jpg

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จำนวนทั้งสิ้น 56 ผืน และมีผ้าลายพระราชทานที่ผ่านเข้ารอบประกวดในระดับประเทศ จำนวน 2 ผืน ประกอบด้วย
- ผ้าเทคนิคผสม นายมีชัย แต้สุจริยา (บ้านคำปุน) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ
- ผ้าขิด นางสาวกัญญาณัฐ คำเมฆ (ร้านต้นเทียนไหมไทย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ในระดับประเทศ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีผ้าลายพระราชทานได้รับรางวัลตามเทคนิคและประเภท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-04.jpg

1) รางวัล The best of the best เหรียญทองพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ประเภทผ้าเทคนิคผสม ผู้ได้รับรางวัล นายมีชัย แต้สุจริยา (บ้านคำปุน) อำเภอวารินชำราบ

2) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผ้าเทคนิคผสม ผู้ได้รับรางวัล นายมีชัย แต้สุจริยา (บ้านคำปุน) อำเภอวารินชำราบ

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-05.jpg

3) รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตรพระราชทาน ประเภทผ้าขิด ผู้ได้รับรางวัล นางสาวกัญญาณัฐ คำเมฆ (ร้านต้นเทียนไหมไทย) อำเภอวารินชำราบ

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-06.jpg

ทั้งนี้ รางวัลของ นายมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากในแต่ละประเภท (The Best of the Best) จะนำมาออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และเหรียญพระราชทาน ซึ่งเป็นพระพักตร์ด้านข้าง พระเกศาทัดบุปผาราชินี "ดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์" ที่พระองค์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง มีนัยยะสะท้อนชัดเจนถึงการทรงงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณค่าของผ้าไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ต้องการเผยแพร่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ พัฒนาศักยภาพวงการผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสู่สากล

นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ และความภาคภูมิใจของผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ การประกวดในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น หรือประตูบานใหญ่ แก่นักออกแบบทุกท่านที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ รายละเอียดและเทคนิคต่างๆ บนผืนผ้า ตลอดจนนำไปพัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-07.jpg