guideubon

 

โครงการ “สุขศาลา น้อมบูชาอาจริยสงฆ์” อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-03.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150ปี ชาตกาลอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้ "โครงการสุขศาลา น้อมบูชาอริยสงฆ์" ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รวมมูลค่าแห่งละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-05.jpg

ในปี พ.ศ.2563 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น ทราบว่าหลวงปู่มั่นฯ เดิมชื่อนายมั่น แก่นแก้ว เกิดที่บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและนำปรัชญาธรรมของหลวงปู่มั่นฯเป็นแนวทางการในการดำรงชีวิต

มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นฯ
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัด หรือ ศาสนสถาน ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นฯ
4. เพื่อสนับสนุนการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ
5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

และเนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันออกพรรษา ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ จึงได้จัดทำโครงการ “สุขศาลา น้อมบูชาอาจริยสงฆ์” เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน แห่งละ 500,000 บาท ดังนี้

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-02.jpg

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้แก่
- เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล จำนวน 1 เครื่อง

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-04.jpg

2. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้แก่
- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องหยดสารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องให้ยาชั้นใต้ผิวหนัง จำนวน 3 เครื่อง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มีแผนการดำเนินงาน ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ชาติภูมิสถานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 150 ปี ชาตกาล การจัดปฏิทินปฏิบัติธรรมในปี พ.ศ. 2565 การจัดทำหนังสือสวดมนต์และชีวประวัติของหลวงปู่มั่นฯ การปลูกบัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานตำนาน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมสักการะและรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาสต่อไป

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-06.jpg

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-07.jpg

มูลนิธิหลวงปู่มั่น-150ปี-อุบล-08.jpg