guideubon

 

เปิดอาคาร "วราจารย์" งานอายุวัฒนมงคล 53 ปี เจ้าคณะจังหวัดอุบล

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-01.jpg

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ญาติโยมคุ้มวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 53 ปี พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.๙, Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-02.jpg

ในการนี้ พระเดชพระคุณร่วมกับเจ้าภาพเปิดอาคารวราจารย์ 5 พฤษภาคม 2561 และมอบเงินให้กองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ มอบทุนบำรุงโรงพยาบาล 3 แห่ง มอบทุนการศึกษา รวม 61 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 650,000 บาท ( หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-07.jpg

โดยคุณแม่วันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย ถวายเงิน 1,000,000 บาท สมทบการจัดสร้าง อาคารวราจารย์ และร่วมกับญาติโยม เปิดป้ายอาคารวราจารย์ 5 พฤษภาคม 2561 ด้วย

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-03.jpg

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-04.jpg

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-05.jpg

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-06.jpg

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-08.jpg

อาคารวราจารย์-พระเทพวราจารย์-09.jpg