guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 531 ราย คลัสเตอร์งานบุญ งานบวช โรงเรียน ตลาด

531โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 531 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 54 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 477 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 16,272 ราย รักษาหายสะสม 11,601 ราย กำลังรักษา 4,637 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 34 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 เม.ย.64 - 22 ก.พ.65 เสียชีวิตทั้งสิ้น 227 ราย ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ+กลุ่มโรคเรื้อรัง+หญิงตั้งครรภ์) รวม 212 ราย คิดเป็น 93.4% และเป็นผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีน 198 ราย คิดเป็น 87.2%

531โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์งานบุญประเพณี (บุญเดือนสี่) ต.คำเขื่อนแก้ว ม.5 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี ตรวจพบเชื้อไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่มในกลุ่มคนร่วมงานบุญประเพณี กินข้าวและดื่มสุราในงานบุญ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย เป็นนักเรียน/ ครอบครัว และญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 คน อยู่ระหว่างกักตัว 51 คน

531โควิดอุบล-03.jpg

คลัสเตอร์ศาลเจ้าพุทธก๋ง ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจพบเชื้อโควิค 4 ราย เป็นคนในคณะงิ้วจาก กทม. ที่เดินทางมาแสดงระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 รายรวมผู้ป่วย 28 เป็นกลุม่คนคณะงิ้ว 18 ราย ครอบครัวที่ดูแลศาลเจ้า 10 ราย รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 คน กักตัวอยู่ 9 คน (อยู่ในระหว่างการสอบสวน)

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 174 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 370 คน อยู่ระหว่างกักตัว 370 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 136 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 171 คน กักตัว 106 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 162 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างกักตัว 117 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 13 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันกับเพื่อน ค้นหาเชิงรุกในโรงเรียน ตรวจเพื่อน-ครู พบเชื้อเพิ่ม 15 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นกลุ่มครอบครัว/ ญาติ และเพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 97 คน อยู่ระหว่างกักตัว 59 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 265 คน อยู่ระหว่างกักตัว 265 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 64 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 278 คน อยู่ระหว่างกักตัว 278 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 66 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

531โควิดอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511