guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ผู้พิการและด้อยโอกาส

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ผู้พิการ ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ภาคสนามฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 28 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ 

อบจ.อุบลราชธานี เพราะผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วย รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลราชธานี

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-02.jpg

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-03.jpg

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-04.jpg

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-05.jpg

ซิโนฟาร์ม-คนพิการ-ด้อยโอกาส-06.jpg