guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม เพิ่มอีก 5 พันโดส

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-รอบ4-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์วันที่ 30 กรกฎาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ผลการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4

โดยมีหน่วยงานที่ส่งเอกสารครบถ้วนได้รับการจัดสรรในครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นอีก 35 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในบางกลุ่มกิจกรรมไปแล้วจากการประกาศ ครั้งที่ 1-3 ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จำนวน 155 หน่วยงาน รวมเป็น 190 หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร 1,279,301 คน โดยจัดสรรให้ตามกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเพิ่มเติมอีก จำนวน 5,000 คน (โดส) ซึ่งจะนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้ตั้งแต่วันที่ 18 และ  26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-03.jpg

อ้างอิง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๔