guideubon

 

อุบลฯ ผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด กักตัวเฉพาะมาจาก 5 จังหวัดภาคใต้

เดินทางข้ามจังหวัด-01.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 23244/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ดังนี้

ข้อ 4 ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งอาจไม่สะดวกและจำเป็นต้องก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจรดับคั่งหรือมีเหตุพิเศษ

ทั้งนี้ หากพบว่า ผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนำโรค พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

เดินทางข้ามจังหวัด-02.jpg

นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขยายความเพิ่มเติมว่า อ้างถึงคำสั่งจังหวัดที่ 23244/2563 ข้อ 4 เรื่อง การกักตัวผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ส่วนจังหวัดอื่นๆ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า อาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อได้สามารถพิจารณาให้กักตัวได้เป็นรายกรณี